Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych

Administrator 5 sierpnia 2020, 10:36

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Piła do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

ZMIANA ZASAD
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą
Bezpłatny dowóz przysługuje:
1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Sprawę prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 234, kontakt telefoniczny:
67 210 42 70 w godzinach pracy urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozu oraz dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy dostępne są pod linkiem: http://bip.pila.pl/subcontent.php?cms_id=1174

Scroll Up