Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Regulamin konkursu fotograficznego „Zaskakująca symetria”

Administrator 19 września 2016, 21:44

Konkurs organizowany jest w ramach programu „mPotęga”, projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Tytuł projektu: „Matematyczna codzienność”

Autorzy: Karina Mazurek, Agata Skórzyńska-Palacz

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów  gimnazjum   Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile

Cel ogólny konkursu:

Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze i przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji.

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii i matematyki
 • popularyzacja fotografii wśród uczniów jako formy wypowiedzi
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
 • poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu
 • uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu
 • poszukiwanie młodych talentów
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

Warunki uczestnictwa

 • Każda fotografia musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.
 • Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
 • Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 • Jeden uczestnik może nadesłać max. dwie prace w formie wywołanego zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min. 15 x 21.
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 • ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie , że osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.
 • Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (daty lub godziny wykonania zdjęcia) będą dyskwalifikowane.

Terminy:

 • Prace należy przekazać do 25 listopada 2016 r., do pani Kariny Mazurek lub pani Agata Skórzyńska-Palacz

Nagrody:

 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły
 • Postanowienia końcowe:
 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych oraz na publikację prac i wizerunku (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, a także w prasie lokalnej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.